Grotamar 71

Veiligheidsinformatiebladen
Volgens Verordening (EG) 1907/2006

213070  Fluorwaterstofzuur 40% QP


 1. Identificatie van de stof/preparaat en van maatschappij of bedrijf
   1.1Identificatie van de stof of van het preparaat

   Naam:
   Fluorwaterstofzuur 40%

   1.2Gebruik van de stof of het preparaat:

   Laboratorium toepassingen, analysis, onderzoek en Fijnchemie.

   1.3Identificatie van maatschappij of bedrijf:

   PANREAC QUIMICA, S.A.U.
   C/Garraf, 2
   Polígono Pla de la Bruguera
   E-08211 Castellar del Vallès
   (Barcelona) Spanje
   Telefoon (+34) 937 489 400
   e-mail: product.safety@panreac.com
   Spoed:
   Algemeen alarmnummer: 112 (EU)
   Telefoon: (+34) 937 489 499


 1. Gevarenaanduiding

   Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden.


 1. Samenstelling/informatie m.b.t. de bestanddelen

   Waterige oplossing

   Fluorwaterstofzuur 40%
   CAS [7664-39-3]      Formule: HF     M.=20,01     
   EG-Nummer (EINECS): 231-634-8    
   EG-Index-Nr. 009-003-00-1
   R: 26/27/28-35


 1. Eerste Hulp
   4.1Algemene aanwijzingen:

   De hulpverlener dient zichzelf te beschermen. In geval van bewustzijnsverlies nooit te drinken geven noch braken opwekken.

   4.2Inademing:

   Slachtoffer in buitenlucht brengen. In geval van verstikking onmiddellijk kunstmatige ademhaling toepassen. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

   4.3Contact met de huid:

   Wassen met overvloedig water. Besmette kleding uittrekken. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

   4.4Ogen:

   Met overvloedig water uitwassen (minimaal gedurende 15 minuten) en oogleden open houden. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

   4.5Inslikken:

   Gevaar voor perforatie. Overvloedig water of melk drinken. Braken vermijden. Onmiddellijk medische hulp inroepen.
   Aanwijzingen voor de arts: Toepassing naderhand: calcium gluconaat.


 1. Brandbestrijdingsmaatregelen
   5.1Geschikte blusmiddelen:

   De voor de omgeving geschikte middelen.

   5.2Brandblusmiddelen die NIET gebruikt dienen te worden:

   -----

   5.3Speciale risico´s:

   Onbrandbaar. In contact met metalen kan waterstofgas ontstaan (explosiegevaar). In geval van brand kunnen zich giftige dampen ontwikkelen van HF. Bakken afkoelen met water. De gevormde dampen laten neerslaan met water. Niet toestaan dat het bluswater afgevoerd wordt naar oppervlakte- of grondwatersystemen.

   5.4Beschermingsmiddelen:

   Geschikte kleding en schoeisel. Inidvidueel beademingsapparaat.


 1. Maatregelen die genomen moeten worden in geval van per ongeluk morsen
   6.1Individuele voorzorgsmaatregelen:

   Dampen niet inademen.

   6.2Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu:

   Doorgang naar waterafvoersysteem niet toegestaan. Verontreiniging van bodem, water en afwatering voorkomen.

   6.3Ophaal/schoonmaakmethoden:

   Met absorbeermiddelen opnemen (Algemeen Absorbeermiddel Panreac, Kieselguhr, enz.) of bij gebreke hiervan met zand ofdroge aarde en in afvalcontainers storten voor latere afvoer in overeenstemming met de geldende normen. Restanten met overvloedig water reinigen. Behandelen met een mengsel van kalk in oplossing van natriumcarbonaat (er vormt zich een neerslag van calcium fluoride).


 1. Behandeling en opslag
   7.1Behandeling:

   Zonder overige speciale aanwijzingen.

   7.2Opslag:

   Goed gesloten potten of flessen. In goed geventileerd lokaal. Beschermd tegen licht. Gekoeld (lager dan +15°C). Opslaan in plastic potten of flessen. Niet opslaan in glazen potten of flessen. Niet opslaan in metalen potten of flessen. Beperkte toegang, uitsluitend voor technici.


 1. Controles op blootstelling/persoonlijke bescherming
   8.1Technische beschermingsmaatregelen:

   Goede ventilatie en toevoer van verse lucht in het lokaal verzekeren.

   8.2Uiterste controle met betrekking tot blootstelling:

   VLA-EC (HF): 3 ppm of 2,5 mg/m3
   VLA-ED (HF): 1,8 pm of 1,5 mg/m3

   8.3Bescherming ademhalingsorganen:

   In geval van vorming van dampen/aerosolen geschikte beademingsapparatuur gebruiken. Filter B. Filter P3.

   8.4Bescherming van de handen:

   Geschikte handschoenen gebruiken( neopreen).

   8.5Bescherming van de ogen:

   Geschikte bril gebruiken.

   8.6Bijzondere hygiënische maatregelen:

   Besmette kleding uittrekken. Volledige beschermingsapparatuur gebruiken. Handen en gezicht wassen vóór rustpauzes en bij beëindigen van het werk.

   8.7Beheersing van milieublootstelling:

   Voldoe aan de afspraken gemaakt onder locale wetgeving ter bescherming van het milieu.

   Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concgevaarlijke stoffen op de werkplek gekozen worden. De chemische weerstand van de bescherming moet met de leverancier geregeld worden.


 1. Fysieke en chemische eigenschappen

   Aspect:

   Transparante en kleurloze vloeistof.

   Geur:

   Prikkelend

   Kookpunt:112°C
   Smeltpunt: -44°C
   Dichtheid (20/4): 1,13
   Oplosbaarheid: Kan met water vermengd worden


 1. Stabiliteit en reactiviteit
   10.1Omstandigheden die voorkomen dienen te worden:

   Hoge temperaturen.

   10.2Stoffen die vermeden dienen te worden:

   Alkalische samenstellingen. Metalen. Alkalische metalen. Glas. Siliciumsamenstellingen.

   10.3Producten die gevaarlijk zijn bij afbreken/ontbinding.

   Waterstoffluoride damp.

   10.4Aanvullende informatie:

   -----


 1. Toxicologische informatie
   11.1Acute giftigheid:

   -----

   11.2Schadelijke gevolgen voor de gezondheid:

   Bij inademing van dampen: Irritaties van ademhalingswegen. Zeer corrosieve stof. Kan veroorzaken bronchitis, bronchoneumonie, longoedeem.
   Bij contact met de huid: verbrandingen. Niet uitgesloten is: necrose. Penetratie van het product veroorzaakt verwondingen die moeilijk te genezen zijn.
   Door oogcontact: verbrandingen, blindheid (onomkeerbaar letsel van oogzenuw).
   Bij inslikken: Verbrandingen in slokdarm en maag. Hevige pijnen, met het risico van perforatie. braken, krampen. Systeemeffecten: inzinking (afneming van de levensverrichtingen). Bij absorptie: dodelijke gevolgen. Heeft latente effecten. Het is beslsist noodzakelijk om onmiddellijk tegenmaatregelen te nemen.


 1. Ecologische informatie
   12.1Mobiliteit:

   -----

   12.2Giftigheid voor het milieu :

   12.2.1 - Test EC50 (mg/l):
   Vissen = 40 - 60 mg/l ; Classificatie : Uitermate giftig
   Algen (Elodea densa) = 8 mg/l ; Classificatie : Buitengewoon giftig
   12.2.2- Receptor:
   Risico voor waterleefmilieu = Hoog
   Risico voor bodemleefmilieu = Hoog
   12.2.3.- Opmerkingen:
   Milieuschadelijk voor water- en bodemorganismen door desviatie van pH. Belangrijke acute effecten op de plaats waarstorting heeft plaats gevonden.

   12.3Afbreekbaarheid:

   12.3.1- Test:-------
   12.3.2 - Classificatie met betrekking tot biothische afbreekbaarheid:
   BOD5/COD Biologische afbreekbaarheid = -----
   12.3.3 - Abiothische afbreekbaarheid volgens pH: -------
   12.3.4 - Opmerkingen:
   Consumeert geen zuurstof op biologische wijze.

   12.4Accumulatie:

   12.4.1 - Test:
   -------
   12.4.2. - Bioaccumulatie:
   Risico = -----
   12.4.3 - Opmerkingen:
   Niet bioaccumuleerbaar product.

   12.5Andere mogelijke effecten op het natuurlijk milieu :

   In het algemeen zijn de gevolgen belangrijk en acuut op de plaats van de lozing. De gevolgen op lange termijn zijnniet zo belangrijk als lozing niet vaak voorkomt. Niet in bodem noch in watervoerende stelsels storten. Behandeling is neutralisering.


 1. Overwegingen met betrekking tot verwijdering/afvoer
   13.1Stof of preparaat:

   Binnen de Europese Unie zijn geen gelijksoortige maatstaven opgesteld voor het afvoeren van chemische afvalstoffen diehet karakter hebben van bijzondere afvalstoffen. Behandeling en afvoer zijn onderworpen aan de interne reglementen. Daarom dient, per geval, contact opgenomen te worden met de bevoegde autoriteit, of met bedrijven die wettelijkvergunning hebben verkregen voor het afvoeren van afvalstoffen.
   2001/573/EG: Beschikking van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG van de Commissie wat de lijst van afvalstoffen betreft.
   Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991 tot wijziging van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen.

   13.2Verontreinigde verpakkingen:

   Verontreinigde potten en verpakkingen van gevaarlijke stoffen of preparaten dienen dezelfde behandeling te ondergaan alsde producten die in die verpakkingen hebben gezeten.
   Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval.


 1. Informatie met betrekking tot het transport

   Over land (ADR):
   Technische naamgeving: ÁCIDO FLUORHÍDRICO con un máximo del 60% de fluoruro de hidrógeno
   ONU 1790     Soort: 8     Verpakkingsgroep: II
   Over zee (IMDG):
   Technische naamgeving: ÁCIDO FLUORHÍDRICO con un máximo del 60% de fluoruro de hidrógeno
   ONU 1790 Soort: 8 Verpakkingsgroep: II
   Luchtvracht (ICAO-IATA):
   Technische naamgeving: Ácido fluorhídrico
   ONU 1790     Soort: 8     Verpakkingsgroep: II
   Verpakkingsinstructies: CAO 813      PAX 809     


 1. Informatie overeenkomstig de voorschriften
   15.1Etikettering volgens REACH

   Symbolen: Q  K  
   Gevarenaanduidingen: Zeer vergiftig     Bijtend    
   Zinnen R: 26/27/28-35 Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden.
   Zinnen S: 7/9-26-36/37-45 Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
   Indexcijfer EG: 009-003-00-1


 1. Overige informatie

   Met betrekking tot de vorige revisie zijn er veranderingen opgetreden in de paragrafen: 8.
   Informatie m.b.t. de bestanddelen:

   Fluorwaterstofzuur 40%
   CAS [7664-39-3]      HF     M.=20,01     
   231-634-8     009-003-00-1
   Q  K   R: 26/27/28-35
   Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

   Nummer en datum van revisie:3 26.04.08
   De bovenstaande gegevens gelden alleen voor het in hfst. 1 genoemde product en de in dit veiligheidsinformatieblad vermelde omstandigheden. De gegevens gelden niet zondermeer wanneer het product samen met andere producten wordt gebruikt. En niet zondermeer wanneer het product in een proces wordt toegepast. Alhoewel de samenstelling van dit veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is gedaan, kan Brenntag Nederland B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen die eventueel uit het gebruik van deze gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen of de gegevens volledig en geschikt zijn voor de speciale toepassing van dit product.