Grotamar 71

Veiligheidsinformatiebladen
Volgens Verordening (EG) 1907/2006

281440  Eriochroom Zwart T oplossing 1% RV


 1. Identificatie van de stof/preparaat en van maatschappij of bedrijf
   1.1Identificatie van de stof of van het preparaat

   Naam:
   Eriochroom Zwart T oplossing 1%

   1.2Gebruik van de stof of het preparaat:

   Laboratorium toepassingen, analysis, onderzoek en Fijnchemie.

   1.3Identificatie van maatschappij of bedrijf:

   PANREAC QUIMICA, S.A.U.
   C/Garraf, 2
   Polígono Pla de la Bruguera
   E-08211 Castellar del Vallès
   (Barcelona) Spanje
   Telefoon (+34) 937 489 400
   e-mail: product.safety@panreac.com
   Spoed:
   Algemeen alarmnummer: 112 (EU)
   Telefoon: (+34) 937 489 499


 1. Gevarenaanduiding

   Niet-gevaarlijk preparaat volgens Verordening (EG) 1907/2006.


 1. Samenstelling/informatie m.b.t. de bestanddelen

   Ethanol absolute 15 - 25 %
   CAS [64-17-5]      Formule: CH3CH2OH     M.=46,07     
   EG-Nummer (EINECS): 200-578-6    
   EG-Index-Nr. 603-002-00-5
   R: 11
   Eriochroom Zwart T (C.I. 14645) 1 %
   CAS [1787-61-7]      Formule: C20H12N3NaO7S     M.=461,38     
   EG-Nummer (EINECS): 217-250-3    
   Triethanolamine > 50 %
   CAS [102-71-6]      Formule: C6H15NO3     M.=149,19     
   EG-Nummer (EINECS): 203-049-8    


 1. Eerste Hulp
   4.1Algemene aanwijzingen:

   In geval van bewustzijnsverlies nooit te drinken geven noch braken opwekken.

   4.2Inademing:

   Slachtoffer in buitenlucht brengen.

   4.3Contact met de huid:

   Wassen met overvloedig water. Besmette kleding uittrekken.

   4.4Ogen:

   Met overvloedig water uitwassen en oogleden open houden. In geval van irritatie, medische hulp inroepen.

   4.5Inslikken:

   Overvloedig water drinken. Laten braken. Medische hulp inroepen.


 1. Brandbestrijdingsmaatregelen
   5.1Geschikte blusmiddelen:

   Water. Kooldioxide (CO2). Schuim. Droog poeder.

   5.2Brandblusmiddelen die NIET gebruikt dienen te worden:

   -----

   5.3Speciale risico´s:

   Ontvlambaar. Verwijderd houden van hittebronnen. In geval van brand kunnen zich giftige dampen ontwikkelen.

   5.4Beschermingsmiddelen:

   -----


 1. Maatregelen die genomen moeten worden in geval van per ongeluk morsen
   6.1Individuele voorzorgsmaatregelen:

   Contact met de huid, de ogen en de kleding vermijden.

   6.2Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu:

   Doorgang naar waterafvoersysteem niet toegestaan. Verontreiniging van bodem, water en afwatering voorkomen.

   6.3Ophaal/schoonmaakmethoden:

   Met absorbeermiddelen opnemen (Algemeen Absorbeermiddel Panreac, Kieselguhr, enz.) of bij gebreke hiervan met zand ofdroge aarde en in afvalcontainers storten voor latere afvoer in overeenstemming met de geldende normen. Restanten met overvloedig water reinigen.


 1. Behandeling en opslag
   7.1Behandeling:

   Zonder overige speciale aanwijzingen.

   7.2Opslag:

   Goed gesloten potten of flessen. Droge omgeving. In goed geventileerd lokaal. Kamertemperatuur.


 1. Controles op blootstelling/persoonlijke bescherming
   8.1Technische beschermingsmaatregelen:

   -----

   8.2Uiterste controle met betrekking tot blootstelling:

   -----

   8.3Bescherming ademhalingsorganen:

   In geval van vorming van dampen/aerosolen geschikte beademingsapparatuur gebruiken.

   8.4Bescherming van de handen:

   Geschikte handschoenen gebruiken

   8.5Bescherming van de ogen:

   Geschikte bril gebruiken.

   8.6Bijzondere hygiënische maatregelen:

   Besmette kleding uittrekken. Geschikte werkkleding gebruiken. Handen wassen vóór de rustpauzes en bij beëindigen van het werk.

   8.7Beheersing van milieublootstelling:

   Voldoe aan de afspraken gemaakt onder locale wetgeving ter bescherming van het milieu.

   Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concgevaarlijke stoffen op de werkplek gekozen worden. De chemische weerstand van de bescherming moet met de leverancier geregeld worden.


 1. Fysieke en chemische eigenschappen

   Aspect:

   Transparante en kleurloze vloeistof.

   Geur:

   Kenmerkend.

   Dichtheid (20/4): 1,050
   Oplosbaarheid: Kan met water vermengd worden


 1. Stabiliteit en reactiviteit
   10.1Omstandigheden die voorkomen dienen te worden:

   Hoge temperaturen.

   10.2Stoffen die vermeden dienen te worden:

   Oxyderende agens. Zuren. Anhydren. Halogeensamenstellingen. Lichte metalen. Nitrilen. Salpeterigzuur.

   10.3Producten die gevaarlijk zijn bij afbreken/ontbinding.

   Stikstofhoudende dampen. Waterstofcyanide.

   10.4Aanvullende informatie:

   Gassen/dampen kunnen met lucht explosieve mengsels vormen.


 1. Toxicologische informatie
   11.1Acute giftigheid:

   -----

   11.2Schadelijke gevolgen voor de gezondheid:

   Rekening houdend met de bestanddelen van het preparaat zijn de gevaarlijke kenmerken waarschijnlijk de volgende:
   Bij inademing: Irritaties in slijmvliezen, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden.
   Bij contact met de huid: irritaties.
   Door oogcontact: irritaties.
   Bij inslikken: Absorbeert snel.
   Systeemeffecten: misselijkheid, braken, darm-buikingewandsstoornissen, inzinking (afneming van de levensverrichtingen), vermoeidheid, duizeligheid, bewustzijnsverlies. Niet uitgesloten is: leverstoornissen, nierstoornissen. Onder bepaalde voorwaarden kan het product reageren met nitrieten of zwavelig zuur, er worden nitroaminen gevormd die eekankerverwekkend karakter hebben bij dierproeven.
   Andere gevaarlijke kenmerken zijn niet uitgesloten. De gebruikelijke voor behandeling van chemische producten geldende voorzorgsmaatregelen in acht nemen.


 1. Ecologische informatie
   12.1Mobiliteit:

   -----

   12.2Giftigheid voor het milieu :

   12.2.1 - Test EC50 (mg/l):
   Bacteriën (Photobacterium phosphoreum) = 175 mg/l ; Classificatie : Uitermate giftig
   Protozoën: (Colpoda) = EC10 160 mg/l ; Classificatie : Uitermate giftig
   Algen (Sc. cuadricauda) = EC10 100 mg/l ; Classificatie : Uitermate giftig
   Schaaldieren (Daphnia Magna) = 1390 mg/l ; Classificatie : Zéér giftig
   12.2.2- Receptor:
   Risico voor waterleefmilieu = Matig
   Risico voor bodemleefmilieu = Laag
   12.2.3.- Opmerkingen:
   Acuut schadelijk voor het milieu op plaats van lozing.

   12.3Afbreekbaarheid:

   12.3.1- Test:ThOD= 2,04 g/g
   COD= 1,5 g/g
   BOD5= 0,9 g/g
   12.3.2 - Classificatie met betrekking tot biothische afbreekbaarheid:
   BOD5/COD Biologische afbreekbaarheid = Hoog, meer dan 1/3
   12.3.3 - Abiothische afbreekbaarheid volgens pH: -------
   12.3.4 - Opmerkingen:
   Gemakkelijk biologisch afbreekbaar product.

   12.4Accumulatie:

   12.4.1 - Test:
   -------
   12.4.2. - Bioaccumulatie:
   Risico = -----
   12.4.3 - Opmerkingen:
   Niet bioaccumuleerbaar product.

   12.5Andere mogelijke effecten op het natuurlijk milieu :

   Niet in bodem noch in watervoerende stelsels storten. Weinig verontreinigend product voor het water.

   GEGEVENS DIE GEBASEERD ZIJN op de samenstellingen van het preparaat (Belangrijkste bestanddeel: C6H15NO3.


 1. Overwegingen met betrekking tot verwijdering/afvoer
   13.1Stof of preparaat:

   Binnen de Europese Unie zijn geen gelijksoortige maatstaven opgesteld voor het afvoeren van chemische afvalstoffen diehet karakter hebben van bijzondere afvalstoffen. Behandeling en afvoer zijn onderworpen aan de interne reglementen. Daarom dient, per geval, contact opgenomen te worden met de bevoegde autoriteit, of met bedrijven die wettelijkvergunning hebben verkregen voor het afvoeren van afvalstoffen.
   2001/573/EG: Beschikking van de Raad van 23 juli 2001 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG van de Commissie wat de lijst van afvalstoffen betreft.
   Richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991 tot wijziging van Richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen.

   13.2Verontreinigde verpakkingen:

   Verontreinigde potten en verpakkingen van gevaarlijke stoffen of preparaten dienen dezelfde behandeling te ondergaan alsde producten die in die verpakkingen hebben gezeten.
   Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval.


 1. Informatie met betrekking tot het transport

   -----


 1. Informatie overeenkomstig de voorschriften
   15.1Etikettering volgens REACH

   -----


 1. Overige informatie

   Informatie m.b.t. de bestanddelen:

   Ethanol absolute 15 - 25 %
   CAS [64-17-5]      CH3CH2OH     M.=46,07     
   200-578-6     603-002-00-5
   N     R: 11
   Licht ontvlambaar.
   Eriochroom Zwart T (C.I. 14645) 1 %
   CAS [1787-61-7]      C20H12N3NaO7S     M.=461,38     
   217-250-3    
   Triethanolamine > 50 %
   CAS [102-71-6]      C6H15NO3     M.=149,19     
   203-049-8    

   Nummer en datum van revisie:0 26.04.08
   De bovenstaande gegevens gelden alleen voor het in hfst. 1 genoemde product en de in dit veiligheidsinformatieblad vermelde omstandigheden. De gegevens gelden niet zondermeer wanneer het product samen met andere producten wordt gebruikt. En niet zondermeer wanneer het product in een proces wordt toegepast. Alhoewel de samenstelling van dit veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is gedaan, kan Brenntag Nederland B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen die eventueel uit het gebruik van deze gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er vooraf van te overtuigen of de gegevens volledig en geschikt zijn voor de speciale toepassing van dit product.